Publications

2024

BNCT Pancreatic Cancer Treatment Strategy with Glucose-Conjugated Boron Drug

Takuya Fujimoto, Fuminori Teraishi, Noriyuki Kanehira, Tomoyuki Tajima, Yoshinori Sakurai, Natsuko Kondo, Masahiro Yamagami, Atsushi Kuwada, Akira Morihara, Mizuki Kitamatsu, Atsushi Fujimura, Minoru Suzuki, Yutaka Takaguchi, Kunitoshi Shigeyasu, Toshiyoshi Fujiwara, Hiroyuki Michiue
Biomaterials2024, in press.
DOI: 10.2139/ssrn.4754039

プッシュ通知を
Translate »
Top