MEMBRES ACTUELS

Directeur du laboratoire
Yutaka Takaguchi

Maître de conférences
Tomoyuki Tajima

2e année de master (M2)
Kakeru Nishikawa, Shogo Okabe, Daiki Miyamoto, Masahiro Yamagami

1re année de master (M1)
Masaharu Naito, Ryo-hei Sagawa, Hibiki Hakamazuka

Étudiants (B4)
Tomoya Eki, Haruki Suetsugu, Tomoki Matsuura, Kosuke Yamane, Kotone Yano

プッシュ通知を
Translate »
Top